شهرداری در چه شرایطی برق مشترکان را قطع می نماید؟

به گزارش وبلاگ بوستان، برق مشترکان ممکن است تحت شرایط مختلف و بنا به دلایل مختلف که دامنه آن از درخواست مشترک شروع شده و به تخلف مشترک نیز کشیده می گردد، توسط وزارت نیرو یا شهرداری قطع گردد که آگاهی از مواردی که باعث قطع برق می گردد، می تواند از وقوع آن جلوگیری کند.

شهرداری در چه شرایطی برق مشترکان را قطع می نماید؟

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، یکی از مواردی که به قطع برق مشترک منجر می گردد، در صورتی است که مشترک پس از تسویه حساب تقاضای قطع موقت انشعاب برق را بکند. در حالتی که یک انشعاب چند استفاده نماینده داشته باشد، باید کلیه استفاده نمایندگان تقاضای قطع موقت انشعاب را نموده باشند .

از تاخیر در پرداخت صورتحساب تا عدم امکان قرائت کنتور

اگر مشترک در اجرای مفاد مقررات مندرج در این آیین نامه و یا در انجام تعهدات خود درباره انشعاب برق به تشخیص شرکت قصور کند نیز با قطعی برق روبرو خواهد شد. اگر صورت حساب های برق مصرفی یا سایر بدهی ها در سررسید مقرر پرداخت نگردد، در صورتی که نیروی برق به مصرف غیرمجاز برسد یا در تاسیسات متعلق به شرکت دستکاری گردد یا مقررات فنی و استاندارد و هم چنین حریم تاسیسات برق رعایت نگردد نیز برق مشترک قطع می گردد .

برق کلیه مشترکان پمپ های آب کشاورزی هم در صورتی که سازمان آب منطقه ای درخواست کند، قطع خواهد شد. در صورتی که امکان قرائت وسیله اندازه گیری در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن محل فراهم نگردد .

در چه شرایطی قبل از قطع برق به مشترکان اطلاع رسانی می گردد؟

شرکت برق در دو حالت ممکن است نسبت به قطع جریان برق اقدام کند؛ نخست به منظور جلوگیری و یا کم کردن خطرات فوری ناشی از ایجاد اختلال در سیستم بهره برداری شرکت و دوم در جهت مرمت، آزمون، سرویس و یا انجام تغییرات در تجهیزات و لوازم شرکت. چنانچه قطع جریان برق مطابق بند اخیر باشد، شرکت باید به طریق مقتضی قبلا به مشترکین اطلاع دهد .

قطع برق توسط شهرداری

براساس ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری، موسسات برق مکلف به قطع برق محل سکونت ملکی پس از انقضای مهلت اخطار دو ماهه هستند، بنابراین براساس آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب 30 خرداد سال 1394 درخواست شهرداری ها در صورت حصول تمامی شرایط جنبه تخییری ندارد بلکه با توجه به معیارها و موازین قانونی عمل به آن اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین شهرداری ها پس از انقضای مهلت دو ماهه مقرر در قانون باید نام مودیانی که عوارض خود را پرداخت ننموده اند، همراه با شماره پلاک و شماره اشتراک برق آن ها به شرکت برق ذیربط اعلام نمایند .

شرکت باید سکونت شخص مودی مورد نظر را در محل مشخص شده توسط شهرداری احراز و پس از آن مبادرت به صدور اخطار دو ماهه برق کند. نکته حائز اهمیت این است که صرفا قطع برق محل سکونت ملکی مودیان مشمول حکم قانون مجاز است و قطع برق واحدهای غیرمسکونی به هیچ وجه مجاز نیست. در صورتی که اشتراک برق سکونت مودی متعلق به خود مودی نباشد و یا مودی شخصا در آن محل سکونت نداشته باشد و یا حتی در صورتی که اشتراک نصب شده در محل سکونت مودی به صورت مجاز مصرف نماینده دیگری نیز داشته باشد، قطع انشعاب برق مجاز نیست و احراز خلاف این موارد جهت قطع انشعاب به عهده شهرداری مربوطه است .

اما با توجه به این که هزینه قطع و وصل انشعاب برق نسبت به هزینه های مذکور در ماده 3 آیین نامه تغییر نموده است، هزینه ها طبق تعرفه های جدید به شهرداری اعلام و پس از دریافت آن نسبت به اخطار قطع برق اقدام گردد. قطع برق توسط مامورین شرکت های برق ممکن است با خطرات مشکلاتی از جمله مقاومت مودیان همراه باشد؛ بنابراین از شهرداری محل همراهی ماموران آن شهرداری تقاضا گردد تا در صورت موافقت نسبت به قطع برق اقدام گردد .

بر این اساس در صورت محقق شدن همه موارد ذکر شده برای مشترک اخطاریه ای که در آن تاریخ قطع انشعاب با رعایت مهلت دوماهه مقرر در قانون مشخص شده ارسال و در صورتی که تا تاریخ خاتمه مهلت مفاصا حساب شهرداری از سمت مودی ارائه نگردد، نسبت به قطع برق در موعد مقرر در اخطاریه با همراهی ماموران شهرداری اقدام گردد .

منبع:ایسنا

بازگشت به صفحه رسانهها

منبع: خبرگزاری تسنیم

به "شهرداری در چه شرایطی برق مشترکان را قطع می نماید؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شهرداری در چه شرایطی برق مشترکان را قطع می نماید؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید